Metruk Bina Yıkım İlanı

İLAN

 

Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan 166 ada 1 parsel ve 166 ada 2 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde bulunan 2 adet yapı, Taşköprü Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan tespit neticesinde metruk yapı olarak değerlendirilmiştir.

10/07/2019 tarih ve 30827 sayılı resmî gazete 12. maddesinde ilan edilen, 3194 sayılı kanunun 39. Maddesinin 1 ve 2. Fıkraları metruk yapılar konusunu içermektedir. Resmî gazetenin 12. Maddesi şu şekildedir.

MADDE 12 – 3194 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.”

Yukarıdaki hüküm gereğince gerekli işlemlerin ivedi olarak yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde yıkım işlemleri başlatılacaktır. Kat maliklerine ve kamuya saygı ile duyurulur.

İsmail Arslan

Taşköprü Beleidye Başkanı

 

 

TOP